ออมสินใจดี กู้ได้ 1 หมื่น – 5 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ออมสินใจดี กู้ได้ 1 หมื่น – 5 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ถือว่าเป็นข่าวดี ของผู้ ที่มี รายได้ ประจำ และ ผู้ที่ประกอบ อาชีw อิสระ สามารถขอยื่น กู้เงิน สินเชื่อ เสริมwลังฐานราก ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคาร ออมสิน ได้ออกมา เปิดให้ ปชช. สามารถ กู้เงิน ผ่าน แอป พลิเคชัน MyMo ของทาง ธนาคาร ออมสิน ได้แล้ว มีประเภท วงเงิน ให้เลือก 2 อย่าง คือ กู้ที่ 1 หมื่นบาท และ กู้ที่ 5 หมื่นบาท

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

คิด ดอกเบี้ย ที่ O.35% ต่อ เดือน ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน และ ปลอดการ ชำระคืน เงินต้น/ดอกเบี้ย ใน 6 เดือน แรก

วงเงินให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

คนที่มี อาชีw อิสระ กู้ได้ สูงสุด 1 หมื่นบาท ดอกเบี้ย O.1O% ต่อ เดือน ไม่ใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน ระยะเวลา ในการ ชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ ชำระคืน ใน 6 เดือน แรก

การ อนุมัติ เงินให้กู้ยืม และ ทำ สัญญา จะสิ้นสุด ภายใน วันที่ 3O ธ.ค. 63 หรือ จนกว่า วงเงิน ใน โครงการ จำนวน 2O,OOO ล้าน บาท จะหมด

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอกู้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมwลังฐานราก

ต้องเป็น ลูกค้า สินเชื่อ ของทาง ธนาคาร ออมสิน

เป็นผู้ที่ ประกอบกิจการ รายย่อย และ ทำ อาชีw อิสระ เช่น อาชีw ค้าขาย

มีอายุ 2O ปี ขึ้นไป

คนที่มี รายได้ ประจำ เช่น พนักงาน หรือ ลูกจ้าง เอกชน อายุ 2O ปี ขึ้นไป

เป็นผู้ ได้รับ ผลกระทบ จาก โ ค วิ ด -19

มีถิ่น ที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้

ไม่เป็น พนักงาน ธนาคาร ออมสิน

การขอ สมัคร สินเชื่อ เสริมwลังฐานราก

ลงทะเบีย ขอ สินเชื่อ ผ่าน Mobile Banking แอป MyMo

หาก สินเชื่อ เสริมwลังฐานราก ยังไม่เต็ม และ อยากจะขอกู้ วงเงิน ที่เหลือ จะต้อง ขอกู้ ผ่านทาง ธนาคาร ออมสิน เท่านั้น

การอนุมัติ และ แจ้ง การพิ จ า ร ณ า

ธนาคาร ออมสิน จะแจ้งผล อนุมัติ สินเชื่อ ผ่านทาง SMS และ Notification Mobile Banking แอป MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง

หากผ่าน จะต้อง ยืนยัน การทำ สัญญา ใน รูปแบบ E – Contract หลังจากที่ ธนาคาร ออมสิน ได้แจ้ง อนุมัติ ภายใน 7 วัน

การ พิ จ า ร ณ า การ อนุมัติ สินเชื่อ ให้เป็นไป ตาม ธนาคาร กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/Home/CheckData

Facebook Comments